ساخت انواع مجسمه های چوبی و سنگی منبت

خراطی سی ان سی

تولید انواع پایه های نرده بصورت خراطی و منبت

تولید انواع قندان کوزه گلدان

تولید انواع قلیان چوب

خراطی

تولید پایه خراطی و منبت

تولید انواع پایه های قلیان خراطی منبت

تولید پایه نرده

منبت خراطی

تولید پایه های نرده خراطی و منبت