سی ان سی خراطی و منبت

کارگیر محورx۱۴۰۰

Y 400

Z 400

C400

قابلیت منبت و خراطی همزمان

کنترولر مچ تری یا رادونیکس به انتخاب مشتری

اسپندل ۲.۲kw

ریل مربعی تایوان

بال اسکرو

Cncخراطی و منبت

سی ان سی خراطی و منبت۸

تولید انواع پایه های قلیان خراطی منبت